ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

VERKOOPSCONTRACT: Onze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op de eigen voorwaarden van de koper, behoudens door ons schriftelijk aanvaarde afwijkingen. Het verkoopscontract is slechts volledig rechtsgeldig op voorwaarde van een uitdrukkelijke aanvaarding door ons van de bestellingen van onze klanten.

De levering behelst nauwkeurig en uitsluitend het in het bestek gespecifieerd materiaal en de aanvaarding van de offerten geldt eveneens als aanvaarding van onderhavige voorwaarden.

Alle bestellingen dienen binnen de acht dagen schriftelijk te worden bevestigd.

Het materiaal wordt gewaarborgd gedurende een tijdspanne van 1 jaar tegen grondstof- of constructiefout. Deze waarborg beperkt zich tot de vervanging in onze werkhuizen van de defekt bevonden delen. Deze waarborg dekt in geen geval defecten die zouden voortspruiten uit een slechte plaatsing, fouten in de installatie of een onoordeelkundige keuze der apparaten, welke geschiedde zonder onze raadpleging. Deze waarborg dekt niet de verplaatsingskosten van onze technieker, het materiaal wordt beschouwd als zijnde te herstellen in onze werkhuizen.

BETALING: Onze rekeningen zijn betaalbaar te OOSTERZELE binnen veertien dagen na factuurdatum, zonder disconto. Bij gebrek aan betaling voor een rekening op de vervaldag worden alle latere rekeningen onmiddellijk eisbaar en worden verdere leveringen uitsluitend tegen contante betaling uitgevoerd.

Bovendien brengen alle bij de vervaldag onbetaalde rekeningen een verwijlintrest van 12% per jaar op, zonder voorafgaandelijke maning en tussen partijen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat in dit geval het bedrag van onze rekeningen met 25% verhoogd wordt ten titel van forfaitair bedongen schadeloosstelling met een minimum van €124 + gerechtskosten.

We behouden ons eveneens het recht voor de geleverde waarden terug te nemen zonder voorafgaandelijke maning en onder voorbehoud van alle aanspraken op schadevergoeding.

PRIJZEN: De in onze offerten aangegeven prijzen verstaan zich als prijzen van de dag, voor waren in onze instellingen, BTW, verpakking en vervoerskosten niet inbegrepen.

In geval van stijging van wedden en lonen, van de sociale lasten, van de grondstoffen, van de vervoerskosten, van de invoerrechten en diverse taksen, van wisselschommelingen en van wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden van onze leveranciers, tussen de datum van onderhavig schrijven en de datum van de uitvoering, valt elke stijging ten laste van de klant.

De prijzen die we u voorstellen, dienen dus als voor ons niet bindend te worden beschouwd, zelfs indien ons een voorschot gestort werd.

VERVOER: De waren worden vervoerd op risico van de bestemmeling, zelfs in geval van franco verzending. We verzekeren slechts de waren tegen transportrisico’s op aanvraag van de klant en op zijn kosten.

KLACHTEN: Klachten moeten schriftelijk ingediend worden, voor elk gebruik en binnen de acht dagen na ontvangst van de waren.

MONTAGE: De montage van onze apparaten dient door onze klanten te worden uitgevoerd. De noodzakelijke schema’s van het aankoppelen worden door ons ter beschikking van de klant gesteld.

LEVERINGSTERMIJN: De leveringstermijn wordt slechts ten titel van aanduiding gegeven. Een vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot een eis tot schadevergoeding, noch tot een weigering van de waren, tenzij een speciale bepaling, die door ons bij aangetekend schrijven aanvaard werd.

BETWISTINGEN: Ingeval van betwisting zijn de rechtbanken van Gent uitsluitend bevoegd.

TEKENINGEN: De tekeningen die we ter beschikking stellen van onze klanten, blijven onze eigendom en mogen in geen geval aan derden overgemaakt worden, noch voor onderzoek, noch voor het maken van een kopij. De illustraties onzer dokumenten (foto’s, tekeningen en plannen, die bij onze voorstellen gevoegd zijn) worden slechts ten titel van aanduiding gegeven.

GARANTIE: We nemen onder geen beding aan, een schade af te betalen voor verliezen, berokkend door onderbreking van het bedrijf, of door andere indirecte oorzaken die ontstaan zouden zijn door gebreken aan het geleverde of herstelde materieel.

BETALING: De geleverde of herstelde goederen blijven onze volle eigendom, zelfs na gebruik, tot na de integrale betaling van de betreffende facturen.In geval van niet betaling hebben wij ons het recht voorbehouden de goederen terug te nemen zonder tussenkomst van de rechtbanken.